Mời các bạn cùng e Tiến Anh@etienanh.blogspot.com tham khảo và theo dõi các bài học về ngữ pháp tiếng Anh căn bản, dưới đây là các bài học cơ bản nhất giúp cho người mới bắt đầu học tiếng Anh nắm bắt nhanh chóng cách dùng từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, số đếm...Từ đó, người học mới có thể đi sâu vào các bài học ngữ pháp nâng cao, cách dùng câu, ghép câu...e Tiến Anh mong rằng với những bài học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này giúp các bạn tiến sâu hơn nữa trên con đường khai phá tiềm năng tiếng Anh của mình.

Chúc các bạn thành công ! 

Bài 1: Các Từ Loại Trong Tiếng Anh

ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bai 2:Danh Từ và Mạo Từ


nouns-articles

Bài 3 – Động Từ và Câu


Ngữ pháp tiếng anh cơ bản


Bài 4 – Đại Từ Nhân Xưng

english grammar basic

Bài 5 – Động Từ và Thì Hiện Tại Đơn

english grammar basic

Bài 6: Tính Từ
english grammar basic

Bài 7: Số Đếm
english grammar basic

Bài 8: Sở Hữu Cách

sở hữu cách

Bài 9: Tính từ sở hữu
Tính từ sở hữu

Bài 10: Đại Từ Sỡ Hữu

Đại từ sở hữu

Unit 11. There is, there are, how many, how much, to have

Ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Bài 12: Dạng Nguyên Thể


Bài 13: Tân Ngữ

Tân ngữ

Bài 14: Trạng Ngữ

Trạng ngữ


Post a Comment: