Intelligence is the wife, imagination is the mistress, memory is the servant.

-->Trí thông minh là vợ, trí tưởng tượng là tình nhân, trí nhớ là người hầu.
Victor Hugo (26/2/1802 Besançon – 22/5/1885 Paris)

danh ngon, cuoc song, life


What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

-->Những gì đằng sau hay đằng trước chúng ta đều là những vấn đề rất nhỏ so với những gì nằm sâu trong chính chúng ta.
Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)


Tiger got to hunt, bird got to fly; Man got to sit and wonder, 'Why, why, why?' Tiger got to sleep, bird got to land; Man got to tell himself he understand.

-->Hổ phải đi săn, chim phải bay, con người phải ngồi và tự hỏi “Tại sao, tại sao, tạo sao lại vậy?” Hổ phải ngủ, chim phải đậu xuống đất và một con người cũng phải tự nói với chính anh ta rằng anh ta hiểu.
Kurt Vonnegut (November 11, 1922 – April 11, 2007)

Please give me some good advice in your next letter. I promise not to follow it.

-->Hãy cho tôi vài lời khuyên bổ ích trong thư tới của bạn. Tôi hứa sẽ không làm theo nó.
Edna St. Vincent Millay (1892 - 1950), Letters

The words that enlighten the soul are more precious than jewels.

-->Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu.
Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927)

Health is not simply the absence of sickness.

-->Mạnh khỏe không đơn giản chỉ là không mang bệnh tật.
Hannah Green Joanne Greenberg

Life is just a mirror, and what you see out there, you must first see inside of you.

-->Cuộc đời chỉ là một tấm gương, và những gì bạn nhìn thấy ngoài kia, bạn phải thấy trước tiên trong bản thân bạn.
Wally 'Famous' Amos (1936 - )

The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for.

-->Mục đích của cuộc sống là tự phát triển. Nhận ra sự hoàn hảo tự nhiên của mỗi người là điều mà mỗi chúng ta sinh ra để thực hiện.
Oscar Wilde (1854 - 1900)

danh-ngon, cuoc-song, life
Chốn dừng chân

The wisest men follow their own direction.

-->Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.
Euripides (484 BC - 406 BC)

Life is a foreign language; all men mispronounce it.

-->Cuộc đời là một ngoại ngữ; Tất cả mọi người phát âm sai nó.
Christopher Morley (1890 - 1957)

The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.

-->Cái giá phải trả khi người tốt thờ ơ với những vấn đề trong xã hội là sẽ bị cai trị bởi những kẻ xấu.>
Plato (428/427 BC - 348/347 BC)

He who knows others is wise; He who knows himself is enlightened.

-->Người biết người khác mới là thông thái; Kẻ chỉ biết mình là mới ra khỏi sự ngu dốt.
Lao-tzu The Way of Lao-tzu

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

-->Bạn thấy cuộc sống thật chán nản? Vậy thì hãy lao vào làm những việc bạn tin tưởng với tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, thứ mà bạn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về bạn.
Dale Carnegie (1888-1955); Motivational Author

Life is a marshmallow, easy to chew but hard to swallow.

-->Cuộc đời là một chiếc kẹo dẻo, dễ nhai nhưng khó nuốt.
Alberto Nikas Computer Scientist

In the book of life, the answers aren't in the back.

-->Trong cuốn sách cuộc đời, những câu trả lời không nằm ở trang cuối.
Charlie Brown Main protagonist in the comic strip, Peanuts

Our attitude toward life determines life's attitude towards us.

-->Thái độ của chúng ta với đời quyết định thái độ cuộc đời đối với chúng ta.
Earl Nightingale (1921 – 1989) an American motivational speaker and author

The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is.

-->Tương lai là thứ mà mỗi người đều đạt được với tốc độ 60 phút/ giờ, bất kể anh ta làm gì, anh ta là ai.C. S. Lewis (Clive Staples Lewis, 1898 – 1963)

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow.

-->Thật khó để nói điều gì là không thể, vì giấc mơ của hôm qua là hy vọng của hôm nay và là sự thực của ngày mai.Robert H. Goddard (1882 – 1945), U.S. professor of physics and scientist

To avoid criticism: do nothing, say nothing, be nothing.

-->Để tránh sự phê phán: không làm gì, không nói gì, không là gì.
Elbert Hubbard (1856 - 1915) an American writer, publisher, artist, and philosopher.

Fear less. Hope more; Eat less. Chew more; Whine less. Breathe more; Talk less. Say more; Love more. And all good things will be yours.

-->Sợ ít hơn. Hy vọng nhiều hơn; Ăn ít hơn. Nhai nhiều hơn; Than ít hơn. Thở nhiều hơn; Bàn tán ít hơn. Nói nhiều hơn; Yêu nhiều hơn. Và mọi thứ tốt đẹp sẽ là của bạn.
Swedish Proverb

Nguồn: tienganh123.com