Idioms and Proverbs in English - part 3
Idioms and Proverbs in English - part 3
 • Calamity is man's true touchstone
  Vô hoạn nạn bất anh hùng
 • A fault confessed is half redressed
  Biết nhận lỗi là sửa được lỗi
 • United we stand, divided we fall
  Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
 • Don't trouble trouble till trouble troubles you
  Sinh sự, sự sinh
 • Beating around the bush
  Vòng vo tam quốc
 • Prevention is better than cure
  Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • So much to do, so little done
  Lực bất tòng tâm
 • He who excuses himself, accuses himself
  Có tật giật mình
 • Silence is golden
  Im lặng là vàng
 • Walls have ears
  Tai vách mạch rừng
 • The higher you climb, the greater you fall
  Trèo cao té đau
 • The higher you climb, the greater you fall
  Trèo cao té đau
 • Beauty dies and fades away
  Cái nết đánh chết cái đẹp
 • Don't let the fox guard the hen house
  Giao trứng cho ác
 • More haste, less speed
  Giục tốc bất đạt