Idioms and Proverbs in English - part 2
Idioms and Proverbs in English - part2
 • Don't count your chickens before they hatch
  Đếm cua trong lỗ
 • In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty
  Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha
 • Where there is a will, there is a way
  Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
 • A bird in the hand is worth two in the bush
  Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng
 • Ring out the old, ring in the new
  Tống cựu nghênh tân
 • New one in, old one out
  Có mới, nới cũ
 • Opportunities are hard to seize
  Thời qua đi, cơ hội khó tìm
 • Tit For Tat
  Ăn miếng trả miếng
 • Rats desert a falling house
  Cháy nhà mới ra mặt chuột
 • A friend in need is a friend indeed
  Gian nan mới hiểu lòng người
 • It is the first step that costs
  Vạn sự khởi đầu nan
 • Love me, love my dog.

  Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng
 • There's no smoke without fire
  Không có lửa sao có khói
 • A bad begining makes a good ending
  Đầu xuôi, đuôi lọt
 • To be on cloud nine
  Hạnh phúc như ở trên mây