• Every Jack has his Jill
  Nồi nào vung nấy/Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã/Rau nào sâu nấy
 • When the blood sheds, the heart aches
  Máu chảy, ruột mềm
 • Make a mountain out of a molehill
  Việc bé xé to
 • Words are but Wind
  Lời nói gió bay
 • Empty vessels make the most sound
  Thùng rỗng kêu to
 • Live on the fat of the land
  Ngồi mát ăn bát vàng
 • Fire proves gold, adversity proves men
  Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 • Never do things by halves
  Ăn đến nơi, làm đến chốn
 • Words must be weighed, not counted
  Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
 • Stronger by rice, daring by money
  Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 • Make your enemy your friend
  Hóa thù thành bạn
 • Still waters run deep
  Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
 • Nothing ventured, nothing gained
  Phi thương bất phú
 • Carry coals to Newcastle
  Chở củi về rừng
 • Too many cooks spoil the broth
  Lắm thầy nhiều ma
 • Fine words butter no parsnips
  Có thực mới vực được đạo
 • So many men, so many minds
  Chín người, mười ý
 • The proof of the pudding is in the eating
  Đường dài mới biết ngựa hay
 • Men make houses, women make homes
  Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
 • Constant dripping wears away stone
  Nước chảy đá mòn
 • Never say die
  Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
 • Nightingales will not sing in a case
  Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng oanh trong lồng
 • Love me little, love me long
  Càng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài càng đượm thơm lâu
 • Cross the stream where it is shallowest
  Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu
 • Cut your coat according to your cloth
  Liệu cơm gắp mắm
 • Cleanliness is next to godliness
  Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
 • Courtesy costs nothing
  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 • Bitter pills may have blessed effects
  Thuốc đắng dã tật
 • Handsome is as handsome does
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 • Make hay while the sun shines
  Việc hôm nay chớ để ngày mai