thành ngữ, tục ngữ, thành ngữ tiếng anh
 • Man proposes, god disposes
  Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 • Easy come, easy go
  Dễ được, dễ mất
 • Ill-gotten, ill-spent
  Của thiên, trả địa
 • Too much knowledge makes the head bald
  Biết nhiều chóng già
 • Poverty parts friends
  Giàu sang lắm kẻ lại nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào tìm
 • A rolling stone gathers no moss
  Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
 • Look before you leap
  Cẩn tắc vô ưu
 • Adversity brings wisdom
  Cái khó ló cái khôn
 • Everything is good in its season
  Măng mọc có lứa, người ta có thì
 • In for a penny, in for a pound
  Được voi đòi tiên
 • A penny saved, a penny gained
  Đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền kiếm được
 • No bees, no honey; no work, no money
  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 • Diamond cut diamond
  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • Every little helps
  Góp gió thành bão
 • A word is enough to a wise
  Người khôn nói ít hiểu nhiều