As long as it works. Miễn là nó hiệu quả.
Love me love my dog. Yêu em yêu cả đường đi lối về.

One fence the tree one eats. Ăn cây nào rào cây ấy

When the cats was away, the mice is play. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm

Travelling forms a young man. Đi một ngày đàng học một sang khôn

 Better learn your friend than your teacher. Học thầy không tày học bạn.

 Practice makes perfect. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 I dare you achieve successes without teacher. Không thầy đố mày làm nên
 Nothing venture, nothing win. Được ăn cả, ngã về không

 All cats are grey in the night. Tắt đèn, nhà tranh như nhà ngói.

 The empty vessel makes greatest sound.Thùng rổng thì kêu to.

 Better die on your feet than live on your knees. Chết vinh còn hơn sống nhục.

 Trèo cao, té nặng. The higher you climb, the greater you fall

 Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng. An eye for an eye, a tooth for a tooth.

 Suy bụng ta ra bụng người. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf